פוסטים

מדרש שבעת המינים אמרו רבותינו ז"ל: בשעה שנתן הקב"ה פירותיה של ארץ ישראל בתוכה אמר לה, דעי שעתידים בני לאכול מפירותיך, ואותו מאכל שאוכלין עולה בתוכן ונעשה דם ובשר וגידים ועצמות. לפיכך אני נותן בך שבעה מינים משובחין אלו, שבשעה שיאכלו בני מפירות אלו המינים יעלו בתוכם, ויניעו את שבעת גלגלי החיים שנתתי באדם, שעתידים […]