ISTAבית הספר הבין לאומי לאומנויות המקדשים ושמאניזם מיני
מקיים במקומות שונים בעולם כנסים וסמינרים.
גם בישראל מתקיים אחת לשנה כנס שכזה.